Program 2. jednání řídícího výboru MAP II 24. 4. 2019

publikováno: 2019-05-17 09:43:31

Druhému jednání řídícího výboru MAP II dne 24. 4. 2019 bylo přítomno 17 členů ŘV ze 30, tedy nadpoloviční počet členů,jednání bylo usnášeníschopné. Program jednání: 1. Informace o činnosti realizačního týmu projektu – hlavní manažerka projektu Ing. Eva Prokopová 2. Změna členů ŘV MAP – hlavní manažerka projektu Ing. Eva Prokopová 3. Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018 – odborná garantka evaluace Ing. Petra Řezáčová Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2018 bylo konsensuálně schváleno. 4. Aktualizace Strategického rámce MAP – odborná garantka strategického plánování Mgr. Miroslava Chottová Aktualizace SR byla konsensuálně schválena. 5. Seznámení se složením a činností pracovních skupin – facilitátorka projektu Mgr. Helena Mařanová 6. Identifikace dotčené veřejnosti – odborná garantka komunikace Mgr. Mirka Reifová 7. Akční plán na období leden 2019 – červen 2020 odborná garantka strategického plánování Mgr. Miroslava Chottová 8. Závěr